Duchovní aktivity

Aktivity, které nabízíme, jsou zaměřené na osobní, duchovní ale také kulturní a intelektuální rozvoj. Duchovně formační aktivity napomáhají seznámit se s katolickou vírou

a prohloubit její prožívání.


Rozjímání

Rozjímání je modlitba vedená knězem. Každý týden máš možnost strávit 30 min před svatostánkem. Téma promluvy je vždy na aktuální téma, nad kterým se i ty máš možnost zamyslet a růst tak do hloubky ve svém vnitřním životě.


Koná se každý čtvrtek v 17:15.

Poté je vždy možnost přistoupit ke svátosti smíření. 


Měsíční duchovní obnova

Duchovní obnova je čas k zamyšlení a ztišení, kdy můžeme obnovit svůj vztah s Bohem. Jednou měsíčně se zastavit a probrat v Boží přítomnosti, co prožíváš a kam směřuješ, předestřít svoje pochybnosti, touhy, plány...

Duchovní obnova se koná většinou první čtvrtek v měsíci. Příští se bude konat 5.10.2023. 


Program duchovní obnovy:

17:30 Přednáška

18:00 Vystavení nejsvětější svátosti, rozjímání

18:30 Soukromá modlitba, možnost přistoupit ke svátosti smíření

19:15 Požehnání

Duchovní cvičení

Duchovní cvičení, které se vždy velmi doporučovalo udělat jednou ročně ti pomohou zastavit se a přemýšlet v klidu nad svým životem, vztahy, touhami či samotným vztahem k Bohu. Je to čas strávený v Boží přítomnosti. Jsou to zkrátka tři dny, ty a Bůh.


Duchovní cvičení se konají ve Vzdělávacím centru Palouček. Aktuální volné termíny a více informací zde.


Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve.

 www.opusdei.cz


Máš zájem o tyto aktivity?

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.