Master Chef

Již tradiční letní aktivita, věnovaná vaření, vzájemnému poznávání se a poznávání nových míst. Letošním tématem je Share your taste. Už teď se těšíme na tvé oblíbené recepty!


Datum: 5. - 8. 7. 2023

Místo: Vzdělávací centrum Bělohorská

Cena: 1700 Kč

Bankovní účet: 2801013038/2010, při platbě prosíme napsat JMÉNO a PŘÍJMENÍ dítěte ve zprávě pro příjemce

Příměstský tábor je organizován v rámci našeho celoročního volnočasového kroužku Art of living. Pokud si přejete poznat tuto aktivitu blíže, více info můžete nalézt zde:


Přihláška na Master Chef

Kvůli organizaci této aktivity bychom rádi měli tvoje recepty s předstihem, proto prosíme o jejich nahrání už zde v přihlášce. Můžeš využít možnost nahrát recept jako soubor, nebo přidat pouze odkaz. 

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.  

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.